فشار سنج جیوه ای

فشار سنج جیوه ای

فشار سنج جیوه ای وسیله ی پزشکی است که به کمک آن می توان فشار خون را اندازه گیری کرد. فشار سنج جیوه ای دارای یک ستون حاوی جیوه است که در حین فرآیند اندازه گیری فشارخون بیمار حرکت جیوه در ستون فشار سنج جیوه ای فشار خون فرد را نمایش خواهد داد.

بر روی ستون جیوه ی فشار سنج جیوه ای اعدادی حک شده که فشار خون را از اعداد روی فشار سنج جیوه ای می توان مشاهده کرد . فشار سنج جیوه ای از فشار سنج های تولید شده در علم پزشکی است . و پزشکان قدیمی فشار سنج جیوه ای را دقیق ترین فشار سنج میدانند.

فشار سنج جیوه ای دو کاربرد اساسی دارد.

۱: وسیله ای ساده جهت اندازه گیری فشار هوا که روش ساخت ان بدین ترتیب است که یک لوله ی ته بسته که پراز جیوه است را وارونه کرده و از سمتی که باز است وارد ظرفی پراز جیوه میکند و براساس چند فرمول ساده فیزیکی و با در نظر گرفتن چگال جیوه از روی ستون جیوه میزان فشار هوا را بر اساس میلی مترجیوه تشخیص میدهد.

۲: یکی دیگر از کاربرد فشارسنج جیوه ای در میزان فشار خون انسان است و از آنجا که داین دستگاه دقتن فوق العاده ای تا حد مثبت و منفی ۳ میلی متر جیوه دارد با وجود انواع فشار سنج دیجیتالی دقیق ترین نوع دفشار سنج در مراکز درمانی و بیمارستانی و مطب پزشکان انواع فشار سنج جیوه ای میباشد.