فشار سنج عقربه ای

این نوع فشار سنج معمولا مورد استفاده پزشکان قرار میگیرد. این ابزار دارای یک کیسه ی باز است که توسط یک تلمبه بادی کوچک باد می شود.

پزشک یا فردی که میخواهد بیمار رامعاینه کند آن را دور بازوی بیمار میبندد و آنقدر آن را باد میکند تا فشار از فشار شریان های بیمار بیشتر شده و بنابراین با فشار وارد کردن بر روی شریان ها آن هارا ببندد.

بعضی وقت ها برای بسته شدن شریان های بازوی بیمار از نبض بیمار استفاده میشود. اگرشریان های بازوی بیماربسته شده باشد دیگرنبضی درناحیه ی مچ دست بیمار قابل لمس نخواهد بود. پس از مطمعن شدن از اینکه فشار کاف از فشار شریان های بازوی بیماربالاتر رفته است پیچ تخلیه ی باد به آرامی باز میشود. بنابراین فشار در درون کاف به آرامی پایین می آید. وقتی این فشار به حد فشارخون شریان ها رسید حالا به تدریج شریان ها بازشده وجریان خون در آن برقرار میشود . این امر باعث میشود که در مچ دست بیمارهم نبضی دوباره برقرار میشود. البته راه های دیگری هم وجود دارد.

برای مثال:معمولا پزشکان زیردستگاه فشارسنج یک گوشی پزشکی می گذارند به محض اینکه فشارکافت به حداکثرفشارخون به اصطلاح دیگر(فشارسیستولیک) رسید. به علت برقراری جریان خون درشریان صدای نبض ازگوشی به گوش میرسد.