آرنج بند=

ارنج یکی از مفاصل مهم دربدن انسان است.که در اثرفعالیت های روزانه مثل کارکردن یا ورزش ورزش کردن ممکن است تحت اسیب وصدمه قراربگیرد اهمیت این موضوع آنقدرزیاداست که امروزه آرنج بندها برای بهبود صدمه وبرای جلوگیری صدمه استفاده میشود. ارنج بند برای درد ارنج که یکی ازشایعه ترین دردها دربین اقایان وبانوان میباشد در ارنج دراثرعلل تاندونی عضلاتی ویااستخوانی ایجادمیشود استفاده از ارنج بند طبی موجب استراحت محل اتصال عضلات به تاندون میشود

مفصل ارنج شامل قسمت های تحتانی استخوان بازو وقسمت فوقانی استخوان های ساعد میباشد.

– استفاده ازآرنج بند

تثبیت مفصل ارنج درحین اجرای فعالیت های روزانه کشیدگی ورگ به رگ شدن ارنج حفظ گرما در بهبود گردش خون درمفصل کمک کردن در هنگام ورزش کردن به مفصل ارنج جلوگیری از صدمه های اتفاقی جلوگیری درمان های خفیف التهاب ارنج دراثر حرکات تکراری و…